A
Avkøyrsle frå offentleg veg - søknad (KF-455)

B
Barnehage - Ny plass, endring og byte (KF-101B-4221)
Bustønad, statleg, søknadsskjema.pdf

D
Differensiering av revovasjonsavgift

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfrihet for bebygd eigedom med nedsett konsesjonsgrense (KF-217)
Endring kommunale avgifter

G
Grunnskuleopplæring for vaksne - søknadsskjema

I
Innmelding skole (KF-434)

K
Klage på renovasjon (KF-276)
Kontrakt leige av hybel skuleåret 2019-20

L
Leige av kommunale bygg

M
Miljøtips (KF-254)
Musikk-/kulturskule - Opptak (KF-172-0940)

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)

P
Permisjon frå undervisning (KF-255)
Piper/ildsted - Endringsmelding (KF-162)

R
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-450)

S
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Sjølvhogst av ved på kommunen sin eigedom - Søknad om (KF-166)
Skadd vilt - Melding om (KF-164)
Skjema søknad om følgjekort for funksjonshemma
Skjenkjeløyve - einskild høve / ambulerande (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding (KF-273)
Skotpremie
Skule - innmelding
Skulefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding
Søknad om kommunale tenester innan pleie og omsorg
Søknad om opptak i kulturskulen
Søknad om utsleppsløyve
Søknad på stilling (KF-405B)
Søknadsskjema ervervsløyve for snøskuter i Valle kommune 2016 - 2020
Søknadsskjema motorisert ferdsel i verneområda
Søknadsskjema snøskuter 2016 - 2020 Valle kommune

T
Tips om forsøpling
Transportteneste for funksjonshemma - legeerklæring.pdf
Transportteneste for funksjonshemma - søknad.pdf

V
Vassmålaravlesing (KF-262)