Helse- og omsorgstenestelova

§ 3-2, fyrste ledd nr. 6, bokstavene a til d:
a. helsetenester i heimen
b. personleg assistanse, gjeld også praktisk bistand/opplæring og støttekontakt
c. plass i institusjon, gjeld også sjukeheim
d. avlastningstiltak

§ 3-6, omsorgsløn
§ 3-8, brukarstyrt personleg assistanse

Kommunen har tilbod om:

  • omsorgsbustader,
  • matombringing,
  • tryggleiksalarm
  • dagtilbod.