Du er her: Oppvekst > Råd og utval

Skulekvardagen for borna er eit felles ansvar mellom skulen og heimen.

Skule-heim samarbeid

Foreldra har hovudansvaret for å leggje tilrette for at borna utviklar seg og lærer, medan skaule skal hjelpe foreldra med dette arbeidet. Det er viktig å ha ein god dialog mellom foreldra i klassen og på skulen, samt dei tilsette ved skulen og skulefritidsordninga. Engasjerte foreldre er ein viktig ressurs for borna si læring og trivsel. Eit godt skule- heim samarbeid bidra til:

  • å støtte det einskilde barn
  • å skape eit godt miljø i klassen/gruppa
  • å skape ein god skule

Det er skulen sitt ansvar å invitere til og lære opp foreldra i dette arbeidet. Foreldra på si side har ansvar for å følge opp kontakten, informere skulen og gje naudsynt opplysningar og delta i samrbeidet. 

 

 

2019-06-25
1+2=3

Råd og utval

Valle skule har fleire råd og utval for å sikre ein best mogleg skulekvardag.
i Menyen til venstre finn du meir informasjon om elevrådet, FAU, SU og SMU 

2016-12-19
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS