Blyanter_kartlegging

Skulen har sidan 12. mars vore stengt pga Covid 19 virus, men no opnar vi igjen.

Skulen opnar for 1-4 trinn måndag 27.april 2020

Skulen er viktig for barns læring og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskuleopplæring og skulen som arena er viktig for utvikling, læring meistring og trivsel. Utbrotet av covid 19 viruset kan vare over lang tid og det er av den grunn stor betyding at barn kan gå på skulen samstundes som smittevernet vert ivaretatt, for elevar og tilsette. Det vert sett iverk ein rekke tiltak for å gjenopne skulen og sfo kontrollert.

2020-04-21
Blyanter_kartlegging

søknad om plass i barnehage, skule og SFO 2020/2021

Oppvekst informerer

2020-02-27
valle-skule-selfie

Velkomen til skulestart!

No er det rett før det braker laus og vi startar opp eit heilt nytt skuleår ved Valle skule. over 130 elevar frå 1 til 10 trinn skal måndag møtast på nytt til eit lærerikt skuleår.

2019-08-16
SFO Valle skule

Nye SFO- Valle skule

I samband med samaslåing av grunnskulane i Valle vil vi frå hausten ha ei SFO avdeling for elevar i 1-4 klasse. SFO skal halde til i Setesdal Folkehøgskule sine tidlegare bygg i enden av skulegarden. Bygget er renovert og er klart for å ta imot alle som skal vere med i skulefritidsordninga.

2019-08-06
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS